Mest

Het kernpunt van de meststoffenwet is het stelsel van gebruiksnormen. Deze normen geven aan hoeveel fosfaat en stikstof jaarlijks in de vorm van dierlijke en andere meststoffen op het land mogen worden gebracht voor de bemesting van gewassen. Hiertoe dienen dus de gehaltes P en N in dierlijke mest bekend te zijn. ROBA Laboratorium verzorgt voor u deze analyses. Exact volgens AP05, zoals beschreven in bijlage H van de meststoffenwet.

Daarnaast verzorgt ROBA Laboratorium de (elektronische) verwerking van de Vervoersbewijzen Dierlijke Mest (VDM) en de meldingen aan Dienst Regelingen.

Overige analyses

Naast de hoeveelheid fosfaat en stikstof in mest analyseert ROBA Laboratorium onder andere op droge stof, organische stof, as, ammoniumstikstof en kalium.

Monsterformulier mest