Derogatie

In het kader van de derogatiebeschikking van de Europese Commissie mag een bedrijf met minimaal 70% grasland meer dierlijke mest gebruiken dan vastgelegd in de meststoffenwet (250 kg stikstof per hectare in plaats van 170 kg). Daartoe moet minimaal de grond worden bemonsterd en worden geanalyseerd op de fosfaat toestand (Pw) en het stikstofleverend vermogen. Ook ROBA Laboratorium voert deze bemonstering en analyses uit.